ليست محصولات ضد کف های تخصصی رنگ

NACOPFOAM-S-1 معادل BYK-065 شركت BYK آلمان

يك ضدكف سيليكوني استاندارد براي پوشش‌هاي پايه حلال مي‌باشد.

NACOPFOAM-S-2 معادل BYK-020 شركت BYK آلمان

يك ضدكف سيليكوني استاندارد براي براي پوشش‌هاي پايه آب مي‌باشد.

NACOPFOAM-O-1 معادل DENSIPOL PA/318 شركت CHEMIPOL اسپانيا

يك ضد كف بر پايه روغن مناسب براي رنگ‌هاي پايه آب ساختماني مي باشد.

NACOPFOAM-O-2 معادل DREWPLUS T-4201 شركت ASHLAND هلند

يك ضد كف بر پايه روغن مناسب براي رنگ‌ها و آسترهاي پايه آب صنعتي، پليمريزاسيون امولسيوني و چسب‌ها مي‌باشد.

NACOPFOAM-P-1 معادل BYK-011 شركت BYK آلمان

يك ضد كف بر پايه پليمر بدون سيليكون و بدون روغن مناسب براي رنگ‌ها و آسترهاي پايه آب صنعتي، پليمريزاسيون امولسيوني و چسب‌ها مي‌باشد.
فهرست