ليست محصولات مرطوب كننده و ديسپرس كننده

NACODISPER 1-1 معادل سري ANTI – TERRA – U شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌هاي پايه حلال، چسب ها و جوهرهاي چاپ مي باشد.

NACODISPER 2-1 معادل سري DISPERBYK-110 شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌هاي صنعتي پايه حلال، بدون حلال، چسب ها و جوهرهاي چاپ مي باشد.

NACODISPER 2-2 معادل سري BYK- P 104 شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌ها و آسترهاي خودرويي پايه حلال مي باشد.

NACODISPER 3-1 معادل سري DISPERBYK-160 شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌هاي صنعتي پايه حلال و همچنين ديسپرس كردن كربن بلك در رنگ‌هاي حلالي مي باشد.

NACODISPER 4-1 معادل سري DISPERBYK-180 و DISPERBYK-181 شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌هاي صنعتي پايه آب، پايه حلال و بدون حلال بوده و تمام نيازهاي يك رنگساز را پوشش مي‌دهد.

NACODISPER 5-1 معادل سري DISPERBYK-182 و DISPERBYK-184 شركت BYK آلمان

يك مرطوب كننده و ديسپرس كننده براي رنگ‌هاي صنعتي پايه آب وهمچنين ديسپرس كردن كربن بلك در رنگ‌هاي پايه آب مي باشد.
فهرست