همتراز کننده (لولینگ)

افزودنی لولینگ و هم تراز کننده نویان افزون شیمی برای سیستم‎های پوشش پایه حلال، برای بهبود لولینگ، جلوگیری از ایجاد حفره، دارای خاصیت تر کنندگی سطح، کمک به کف بری و هوا زدایی و عدم ایجاد ایراد در چسبندگی بین لایه ای می باشد. علاوه بر این از فلوتینگ/فلودینگ (رو افتادگی) رنگدانه ‎های آلی در ترکیب با دی اکسید تیتانیم جلوگیری می کند.

لیست لولینگ (همتراز کننده)

NACO-L 3077

افزودنی لولینگ و همتراز کننده (پایه حلال)

کاربری تخصصی:  انواع رزین‌های پایه حلال

فهرست