ضدکف ها چگونه عمل میکنند ؟

فوم چیست :

فوم دیسپرسیون یک فاز گاز در یک سیستم مایع است.

مکانیسم های تثبیت فوم به شرح زیر است :
فوم ها به طور طبیعی ناپایدار هستند
• حباب ها برای شکستن لازم است که به سطح برسند
• تخریب فوم به دنبال تخلیه مایع اطراف حباب های فوم انجام میگردد.
سورفکتانت هایی که مانع تخلیه مایع اطراف فوم میشوند، فوم هارا پایدار میسازند

شماتیک حباب های فوم درمایع
شماتیک حباب های فوم درمایع

نحوه عملکرد ضدکف ها:

دیفومرها به صورت قطراتی در مایع وجود دارند و از روش های زیر باعث بی ثباتی کف می شوند:

• وارد سطح فوم میشوند
• در سطح فوم گسترش یافته و با تقویت تخلیه مایع اطراف فوم، لایه مایع را نازک میکنند
• با ایجاد پل بین لایه مایع باعث تخریب حباب می شوند.
• فرآیند کف زدایی توسط کشش های سطحی و سطح کنترل می شود.
کشش سطحی قطرات دیفومر باید کمتر از کشش سطحی مایع باشد.

شماتیک حباب های فوم در بالای مایع
شماتیک حباب های فوم در بالای مایع

اندازه قطرات ضدکف

• هنگامی که یک ضدکف در یک سیستم قرار میگیرد، به صورت قطرات ریز پراکنده می شود
• اندازه قطرات ضدکف باید برای شکستن کف مناسب باشد
• اگر قطرات دیفومر خیلی کوچک باشد، مقدار مناسب از این ذرات برای ایجاد ضربه کلی و شکستن کف وجود نخواهد داشت
• اگر اندازه قطرات دیفومر خیلی بزرگ باشد باعث خیس شدن ضعیف می شوند.
• هرچه تعداد قطرات ضدکف با اندازه مناسب و بهینه بیشتر باشد، سرعت تخریب کف افزایش می یابد.
• نیروی برشی ناکارآمد یا شدید و همچنین سازگاری بیش از حد یا ضعیف می تواند براندازه قطرات دیفومر تأثیر منفی بگذارد.
• داشتن پایداری مناسب در مقابل نیروی برشی و سهولت در امتزاج ضدکف دو اصل مهم در انتخاب بهترین آنهاست.

نموار تاثیر اندازه قطرات بر کف زدایی
نموار تاثیر اندازه قطرات بر کف زدایی
دسته بندی: آموزش, ضدکف
فهرست